พายุฤดูร้อน” บริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 2 ระวังพายุฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน “พายุฤดูร้อน” บริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 2 ในช่วงวันที่ 16-18 เมษายน 2565 พร้อมเตรียมรับมือพายุฝน ฟ้ าคะนอ ง-ล กระโช กแ รง

วันที่ 14 เม.ย. 2565 เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16-18 เมษายน 2565) ฉบับที่ 2 โดยระบุว่า ในช่วงวันที่ 16-18 เมษายน 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็ บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จะเริ่มได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป

ทั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนร ะวังอั นต รา ยจากภัยดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็ งแรง และขอให้เพิ่มความระ มัด ร ะวั งในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจเกิ ดอั นตร าย จากลมกระโช กแรง และฟ้ าผ่า ได้ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและร ะวังค วามเสียหาย ที่จะเกิดต่อ ลผลิตทางการเก ษตรไว้ด้วย

coppy