หมายเ ล ข สามตัว ท้ายบัตร จะบ อ กได้ว่าคุณ จะ ร่ำรวยหรือ ลำบาก หรือ เหน็ดเหนื่อย

หมาย เล ข ตัว ท้ายบัตร จะบ อ ก ได้ว่าคุณ จะ ร่ำรวยหรือ ลำบาก หรือ เหน็ดเหนื่อย

“หมายเลขประจำบั ต ร ป ร ะ ชาชน” นั้น สามารถบ่ง บ อ กอะไรหลายอย่าง กับเราได้ม า ก กว่าที่คิด เลขบัต รประจำ ประชาชนนั้น เป็นเลขที่ถูกกำหนดมา ตั้งแต่เราเกิ ดมา แล้ว ดังนั้นมันจึงเป็นหมายเ ล ข ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานั้น โดยตรง ซึ่งเลขนี้ สามารถบ อ กเรา ได้ถึงลักษณะนิสัยของเรา แต่ละคนได้เป้น อ ย่ า งดีคับ

วิ ธี ก า ร คำนวณให้เรานะ “ตัวเลข บัตรฯ 3 ตัวท้าย มาบ ว ก กันแล้ว ” จนกว่าจะเหลือเพียงแค่ เ ล ข ตัวเดียวเช่น 1-1499-12345-65-7 ก็ให้ นำเ ล ขข้างท้าย แค่ 3 ตัว มาร ว ม กันจะได้ 6+5+7 =18 แล้วบวก ต่อ 1+8 =9 เป็นต้นง่าย แค่นี้เองคับ จากนั้นก็มา ตามดู ความหมายแต่ละเลขกันเ ล ย

คนที่ได้หมาย เลข (1)

แสดงถึงคว า ม เป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจมาก กล้าคิดกล้าทำ เชื่อมั่นในความคิด ข อ ง ตัวเองเอาตัวเป็นศูนย์กลางข อ ง ทุกอ ย่ าง เมื่อตั้งใจ จะทำอะไรแล้วมัก จะลงมือ ทำจนกว่าจะสำเร็จ เป็นคนช อ บวางแผนและรู้ว่าอะไรบ้างที่ควรทำหรือไม่ควรทำ

เป็นคนยึด ในศักดิ์ศรีข อ ง ตัวเองมาก เป็นคนที่ มีอัตตาหยิ่งในตัวเองไม่ยอมใครง่ายๆ หากมีความรักจะทุ่ม เ ท ทุกอย่ าง ให้กับคนรักเป็นคนพูดจาขวาน ผ่ า ซ า ก ไม่ รั ก ษ า น้ำใจ ผู้อื่นเท่าไหร่

คนที่ได้หมายเลข (2)

เป็นค น มีอารมร์อ่อนไหวง่าย เปลี่ยนแปลง ตลอด ใช้อารมณ์มากกว่า เหตุผล เวลาที่ ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญจะเป็นคน ที่เด็ดเดี่ยวมาก หากคิดทำสิ่งใดแล้วจะ ไม่ร า มื อง่ายๆ

เป็นค น ที่มีอิทธิพลในเรื่องของก า ร ใช้ชีวิต มีความตั้งใจที่ จะทำเรื่องต่าง ๆ ให้สำเร็จ เป็น ค น หนักเอา เ บ า สู้เสมอมีเพื่อนมากมาย แต่เพื่อนสนิทจริงใจนั้นคง มีน้อย

คนที่ได้ หมายเลข (3)

เป็นคนใจร้อน อารมณ์ร้อน ช อ บ เคลื่อนไม่ค่อย อยู่กับที่ ตัดสินใจ เร็วคิดเร็วเอาใจ ย าก คนหมายเลข 3 เป็นคนอ่อนไหว ต่อคำพูดผู้อื่นมากๆ ไม่ชอบรับคำสั่งใคร

แสดงถึง ความแข็งแกร่งและมีอำนาจ เป็นคนดูแลครอบครัวได้ ดี หาเงินเก่ง และก็ใช้เงินเก่งอีก ด้วย หมายเลข 3 บอก ถึงช่วงชีวิตที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงวัย 30-45 จะประ ส บ ความสำเร็จในเรื่องข อ ง การทำงาน การทำธุรกิจการเงินจะเข้ามา อย่ างไม่ขาดสาย

คนที่ได้ หมายเลข (4)

เป็นที่รักของคนรอบๆข้าง คนใกล้ตัว คนหมายเลข 4 เป็นคน มีพรสวรรค์มีไหวพริบช่างคิด มีความคิดสร้างสรรค์ เข้ากับคนได้ง่าย ส่วนความสัมพันธ์นั้น คนหมายเลข 4 เป็นคนที่ มีเสน่ห์มาก

บางคนอาจถึงขั้น เจ้าชู้ ชอบหว่านเสน่ห์ เป็นนักรักที่ยอดเยี่ยม เป็นคนรักในค ว า ม ถูกต้อง และเชื่อมั่นในก า ร ตัดสินใจของตัวเองมาก ไม่ชอบถูกบังคับและ ไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนแปลง ต น เอง

คนที่ได้หมายเลข (5)

เป็น ค น มีบุคลิกน่าเชื่อถือ ชอบมีคน ม า ขอคำปรึกษาเพราะสามารถมีคำแนะนำดีๆให้กับผู้อื่นได้ เ ส ม อ โดยเฉพาะเรื่องของ ความรัก แต่ความรักของคุณเ อ งนั้น มักมีปัญหาอยู่เสมอ คุณเป็นคนหยิ่ง ไม่ย อ ม ลงให้ใคร เชื่อมั่น ในความคิด ข อ งตัวเองเป็นหลัก

รักความเป็นตัวของตัวเองสูง มากคุณเป็นคนช อ บ ธรรมชาติ ชอบมีชีวิตอยู่นอกเมืองซะ มากกว่าอยู่ในเมือง ที่วุ่นวาย ไม่ชอบ ก า รอยู่ในสังคมที่มีผู้คนเยอะ คนหมายเลข 5 เป็นคนที่มี ความคิดที่ แตกต่าง จ า กผู้คนส่วนใหญ่ ไม่ ช อ บ ให้ใครมาบังคับหรือตั้งกฎเกกณฑ์ใดๆให้ต้องทำตาม

คนที่ได้หมายเลข (6)

คนหมายเลข 6 มักเป็นที่รักของบุคคล ทั่วไป ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะ ประสบความสำเร็จเ ส ม อ เป็นคนง่ายๆรักค ว า มสะดวกสบาย เป็นคนที่แม้ว่าภายนอกจะ ดู บอบบางแต่ความจริงแล้วแข็งแกร่งกว่า ที่เห็นมาก มีซิ ก เ ซ้ นท์ มีสัมผัสพิเศษบ า ง อย่ างที่ไม่สามารถบอกใครได้

เป็นคนจู้จี้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆ เป็นคนมีความละเอียดม า ก คุณชอบจัดก า รกับ ปัญหาต่างๆที่เข้าม า หากเป็นคนโสดก็จะโสดน า นเลย แต่ถ้ามีคู่ก็จะอยู่และใช้ชีวิตกับ ค น รักได้อ ย่ าง ย าวนาน ดูแลกันอ ย่ า งดี

คนที่ได้หมายเลข (7)

เป็นคนที่ต้องแบกรับภาระ บางอ ย่ า งไว้เ ส ม อ และมักจะ กลายเป็นคน ที่ต้องรับผิดแทนผู้อื่นอยู่บ่อยๆ โดยเจ้าตัวเองมีนิสัยช อ บ ยื่นมือให้ความช่วยเหลือ โดยไม่คิดหวังสิ่งใดๆตอบแทน เป็นคนมีโ ล ก ส่วนตัวสูงมากๆ เป็นคนที่มีความคิดเกี่ยวกับชีวิต ต น เองที่ค่อนข้างชัดเจน

กล้าได้กล้าเสีย กล้าตัดสินใจต่างๆ เมื่อเลือกแล้ว ก็มักลงมือทำอย่ างสุดความสามารถ เก ลี ย ด คน ไม่จริงใจ เป็นคนรักใครรักจริง ยอมทุกสิ่งอ ย่ า ง แต่ต้องเป็นในเรื่องที่ถูกต้อง เท่านั้น

คนที่ได้ หมายเลข (8)

ผู้คนหมายเลข 8 เป็นคนมีบ า รมี เป็นคนชอบ เรียนรู้ ช อ บ หาความรู้ใหม่ๆให้ตัวเองอยู่เสมอๆไม่ชอบย่ำอยู่กับที่ รักใน กา รพัฒนาตัวเอง หนักเอาเบาสู้บางคนมีชีวิตที่ผ่ านมา ย า กลำบากมาก ชีวิตต้ อง ต่ อ สู้ มาต ล อ ด ความรักของคนหมายเลข 8 เป็นคนโช คดี ในเรื่องของคนรัก

มักได้คู่ที่ดีประ ส บ ความสำเร็จในชีวิตคู่ที่ดี และจะมีลาภจ า ก คู่ การใส่ใจดูแลคู่รัก ให้ดีก็จะยิ่งทำให้ ด ว งช ะ ต าเกื้อหนุนกัน ได้ต่อไป

คนที่ได้หมายเลข (9)

เป็นคนมีวาสนาม า ก ชอบความก้าวหน้า มีเป้าหมายที่จะต้องประ ส บ ความสำเร็จมากกว่าผู้อื่น เรื่องก า รเงินมักประสบความสำเร็จ มีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตและก า ร ทำงาน รักในความถูกต้องและ ซื่อสัตย์ มั่นคง มีความอดทน ม า ก โดยเฉพาะเรื่องการทำงาน ก็ อย าก เพราะรู้เสมอว่าตนเอง

กำลังพย าย ามเดินท า ง ไปให้ถึงจุดหมายที่วางไว้ แม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ตาม ก็มองว่าเป็นเรื่องสนุกๆ และจะต้อง ก้าวผ่ า นไปให้ได้ บ อ กถึงลักษณะนิสัย 9 แบบ ก า ร ที่เรารู้ว่าเรา มีนิสัยแบบไหนหรือมีข้อดี ข้อเสียอ ย่ า งไรก็ดี จะทำให้เรา เข้าใจตัวเองได้ง่ายขึ้น และทำให้สามารถ ใช้ชีวิตได้ อ ย่ า งมีความสุขได้ง่ายขึ้นอีกด้วยคับ

coppy