หลวงพี่อุเทน เตื อน 3ร าศีร าหูอมจันทร์ ต้องระวัง

ปรากฏก ารณ์ร าหูอมจันทร์ วันลอยกระทง 19 พ.ย. พระญาณวิกรม (พระอาจารย์อุเทน สิริสาโร)

หรือ หลวงพี่อุเทน เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ พระนักพัฒนาชื่อดัง เปิ ดใจกับ ฉันมากับด วง ที่แรก

พูดถึงร าศีที่จะได้รับผลกระทบจากร าหูอมจันทร์ครั้งนี้ โดยหลวงพี่บอกความรุ นแ รงสามารถเรียกว่า ดว งต ก ได้เลย

นอกจากนี้หลวงพี่อุเทน ยังขย ายความ ‘ร าหูอมจันทร์’ หรือมฤตยูเข้าในครั้งนี้ พร้อมวิธีแก้เค ล็ด ให้ชาวร าศีทั้ง 3 อีกด้วย

‘ในวันที่19 พ.ย. ก็ต้องเตือน 3 ร าศีที่ต้องระวัง เนื่องจากดาวพฤหัสขยับไปร าศีกุมภ์ ส่งผลให้ 3 ร าศี ร าศีมีน ร าศีกันย์ และร าศีกรกฎ

เรียกว่าดว งตกกันเลยทีเดียว และอาจจะต้องระวัง เรื่องสุ ขภาพ ญาติผู้ใ หญ่ คดีความ บริวาร การเ งิน การผ่ าตั ดแล้วก็การมีเรื่องมีร าวต่ างๆ

วิธีแก้สำหรับ 3 ร าศี

เวลาด วงเร าไ ม่ดี รักษาศี ล 5 ขอให้มั่นคง ดีที่สุด สวดมนต์ที่บ้ านก็ได้ การไ ม่ทำบ าป การคิดดีพูดดี ไ ม่คิดร้ าย ถ้าไ ม่เดื อดร้อนหรือยุ่งย ากมาก

ให้ทำบุญใส่บาตร ถ้ามีเวลาพอไปช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังต กทุ กข์ ตั้งอยู่บนความไ ม่ประมาท เมื่อเร ามีสติเราจะมีสัมปชัญญะเองนั่นแหละ

ปรากฏก ารณ์ ร าหูอมจันทร์ ส่งผลให้สังเก ตหลังจากวันที่ 19 พ.ย.

20 พ.ย.จะเกิ ดจันทรคราส มฤตยูกุมด วงเมืองไปนับจากนี้อีก 2 ปี หมายถึงความไ ม่แน่นอน

ส่วนมฤตยูหมายถึงความเปลี่ยนแปลง นวัตกร รมต่ างๆ และโ รคห่ าป่า อาจจะกลับมาอีก

เริ่มกลับมาเห็นตัวเลขอีกครั้ง โรคกลับมาอุบั ติให ม่ โร คต่ างๆจะมาประสมปนเป ดาวรับมือไ ม่อยู่สิ่งไ ม่คาดคิดแปรเปลี่ยน

โรคร้ ายแพร่ ย าจะมีปัญหา (ถามว่าวิก ฤติกว่าเดิมมั้ย?) ก็คือจะเจอเหมือนเดิม จะเจอปัญหาเรื่องล็อกดาวน์แน่นอน

(ถามว่าหลังปีใ หม่หรือเปล่า?) ไ ม่ถึงๆ วันที่ 20 พ.ย.นี้แหละ

มันจะมีเอฟเฟกต์ก่อน 3 วัน หรือ 7 วัน จะเห็นคลัสเตอร์ใ หม่ต่อเนื่อง กระจาย จุดพื้นที่สีแดงและไปที่ที่เป็นกลุ่มก้อน

ให้ระวั งตัว อย่ าประมาท ให้รอบคอบมีสติทุกอย่ าง คลัสเตอร์ใ หม่ รับมือไ ม่ได้

ตอนนี้เร าจะเห็นยุโ รปก็เอาไม่อยู่ จึงเห็นไข้หวัดนกระบ าด และโลกจะกลับมาน่ าต กใจอีกครั้ง

coppy