เตรียมหน าว เม.ย.อุณหภูมิลดฮ วบ

กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแร งจากประเ ทศจีน

ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเท ศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแ รง

โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 5-7 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่

ส่วนมากบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง และภาคตะวันออก

ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนดูแลรักษาสุ ขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

และระวั งอันตร ายจากฝนฟ้าคะน องไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแ รงขึ้น

ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบ างแห่ง อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณตอนใต้ของประเท ศกัมพูชา

และอ่าวไทยตอนกลาง มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ในช่วงวันที่ 2-3 เม.ย. 65

ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแ รงขึ้น

ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแร งขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กใระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีลมแร งขึ้น พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06:00

วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีลมแ รง และอุณหภูมิจะลดลง 1ถึง3 องศาเซลเซียส

โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใ หม่ เชียงร าย ลำปาง พะเย า และน่ าน

อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีลมแ รง และอุณหภูมิจะลดลง 5ถึง7 องศาเซลเซียส

โดยมีฝนฟ้าคะนอ งร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดมหาส ารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครร าชสีมา

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-30 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีลมแ รง และอุณหภูมิจะลดลง 1ถึง3 องศาเซลเซียส

โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรี และกาญจนบุรี

อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีลมแ รง และอุณหภูมิจะลดลง 1ถึง3 องศาเซลเซียส

โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-29 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพร สุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช พัทลุง และสงขลา

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดพังงา กระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 1–3 องศาเซลเซียส กับมีลมแ รง

โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ขอบคุณ กรมอุตุฯ

coppy