เตรียมออกโฉนดที่ดิน ให้ประชาชน เตรียมเอกสารให้พร้อม

รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศปี 2564 เตรียมออกโฉนดที่ดิน 50 จังหวัด จำนวนกว่า 120,000 แปลง เริ่ม 1 ต.ค.นี้ เดินหน้าสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โดยโครงการ เดินสำรวจรังวัดรูป แปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบเทคโนโลยี การรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ซึ่งกำหนดเป้าหมาย เดินสำรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 122,400 แปลง

1.กระบี่ 2.กาญจนบุรี 3.กาฬสินธุ์ 4.กำแพงเพชร 5.ขอนแก่น 6.จันทบุรี 7.ชลบุรี 8.ชัยภูมิ 9.เชียงราย 10.เชียงใหม่

11.ตรัง 12.ตาก 13.ตราด 14.นครพนม 15.นครราชสีมา 16.นครศรีธรรมราช 17.นราธิวาส 18.น่าน 19.บึงกาฬ 20.บุรีรัมย์

21.ประจวบคีรีขันธ์ 22.ปัตตานี 23.พะเยา 24.พังงา 25.พัทลุง 26.พิษณุโลก 27.เพชรบุรี 28.แพร่ 29.มหาสารคาม 30.มุกดาหาร

31.ยะลา 32.ยโสธร 33.ระยอง 34.ราชบุรี 35.ร้อยเอ็ด 36.ลำปาง 37.ลำพูน 38.ศรีสะเกษ 39.สกลนคร 40.สตูล

41.สระบุรี 42.สงขลา 43.สุโขทัย 44.สุราษฎร์ธานี 45.สุรินทร์ 46.หนองคาย 47.อุดรธานี 48.อุตรดิตถ์ 49.อุบลราชธานี และ 50.อำนาจเจริญ

โดยเขตจังหวัดดังกล่าว ไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร

สำหรับการ ทำการสำรวจ เพื่อรังวัด เป็นนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่ต้องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล มียุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ประกอบกับรัฐบาล มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายการถือครองที่ดิน

ซึ่งจะดำเนินการใน 2 ส่วนคือ

1.โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส บริเวณพื้นที่ นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ตามมติ คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)

2.โครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)

โดยให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดเป้าหมาย เดินสำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 122,400 แปลง โดยดำเนินการสำรวจรังวัด ในพื้นที่ 50 จังหวัด จำนวน 12 ศูนย์ 88 สายสำรวจ

ซึ่งจะดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และใช้งบประมาณรวม 444,335,600 บาท โดยรวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุนในการเดินสำรวจ

สำหรับเอกสารที่ตาดว่าจะต้องใช้
บัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน

สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน เช่น
-ส.ค.1
-ใบจอง (น.ส. 2)
-หนังสือรับรอง (น.ส.3, น.ส. 3 ก., น.ส. 3 ข.)
-หรือหลักฐานอื่นที่ที่แสดงสิทธิ

coppy