เผยวิธีดึงเส้นวัดที่ดินที่ต้องรู้ ก่อนจะเสี ยที่ดินให้ใครโดยไ ม่รู้ตัว

วันนี้เร าจะพาไปดูวิธี ดึงเส้นวัดที่ดิน ไ ม่งั้นคุณจะเสี ยที่ดินโดยไ ม่รู้ตัว จะเป็นยังไงไปดูฏันเลยครับ

การวางรังวัดเขตที่ดินซึ่งจะยึดต ามหมุดปักบอกเขตที่ทำการติ ดตั้ง

เอาไว้เพื่อให้ทร าบเกี่ยวกับข้อมูลและแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินของแต่ละที่

ตำแหน่งที่ถูกต้องในการดึงเชือ กเอ็นจากหมุดปักควรอยู่ในตำแหน่งใดถึงจะถูกต้องที่สุด

เส้นเอ็นสีเขียวนั้นจะต้องอยู่ตำแหน่งกลางพอดี และหากไ ม่ได้ตกลงใช้รั้วเริ่มกัน

ก็ต้องจัดการขอบรั้วและฐานร ากที่ไ ม่รุกล้ำแนวเขตที่ดินด้านใดด้านหนึ่ง

โดยให้กากบ าทกลางหมุดแล้วทำการแบ่ง 4 มีคนเข้ามาให้ความคิดเห็นเยอะ

โดยเสาของทางฝั่งเร าจะต้องอยู่ในเส้นแบ่งนั้นๆ

แต่ในรูปตัวอย่ างที่นำมาลงนั้นเป็นการปักหมุดที่คล าดเคลื่อน และผิ ดในข้อรุกล้ำที่ดินแปลงอื่น

แต่ถ้ามีการคุยกันเข้าใจแล้ว ก็ใช้วิธีกากบ าทกลางหมุด เรียกว่าเป็นกลางและถูกต้องที่สุด

ข้อมูลในเว็ปไ ซต์ของเร ามีการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต

และบ างบทความอ้างอิงจากหนังสือหรือมีการเล่าต่อกันมาเป็นทอดๆ

หากข้อมูลมีความผิ ดพล าดประการใด ทีมงานของเร า ต้องกร าบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ขอบคุณที่มา parinyajai / ที่มา krustory, narukdee

coppy