เพิ่มวงเงิ นค นละครึ่ง เฟส5

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกร รมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้ าแห่งประเท ศไทย เสนอให้

รั ฐบ าลขย ายโครงการค นละครึ่งระยะที่ 5 หลังโครงการค นละครึ่งระยะที่ 4

ที่กำลังจะสิ้ นสุดลงในเดือน เม.ย.นี้ เพื่อลดค่ าครองชีพประชาชน จากภาวะสินค้าร าคาแพง

โดยเปิ ดเผยว่า ขณะนี้สถานก ารณ์เศ รษฐกิจไทยยังเผชิญกับปัจจัยลบรุมเร้ าหลายเรื่อง

และมาตรการหลายอย่ างที่ทำมายังไ ม่ได้ช่วยให้เศร ษฐกิจเดินหน้ าได้เต็มที่

ดังนั้น จึงอย ากให้รั ฐบ าลต่อมาตรการ คนละครึ่งไปจนถึง สิ้นปีนี้

และขย ายวงเงิ นการใช้จ่ ายให้มากกว่า 1,500 บ าท

เพราะเป็นมาตรการที่ได้ประโยชน์ ช่วยลดภาระค่ าครองชีพผู้มีร ายได้น้อยได้จริง

กระตุ้นการใช้จ่ าย เพิ่มเม็ดเงิ นในระบบสะพัดแล้วกว่า 6.4 หมื่นล้านบ าท

และยังมีร้ านค้าร ายย่อยได้ประโยชน์อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังขอให้รั ฐบ าลเร่งเปิ ดประเ ทศ ยกเลิกมาตรการ Test&go

พร้อมประกาศให้ CVเป็นโ รคประจำถิ่นให้เร็วขึ้น หากเป็นไปได้ ควรประกาศหลังสงกร านต์นี้

โดยระดมฉีดวั คซีนให้ได้มากกว่า 70% เพราะเร าพึ่งพิงร ายได้จากการท่องเที่ยว

การค้า และการลงทุนกับต่ างช าติ การประกาศให้เป็นโร คประจำถิ่นได้เร็ว จะช่วยเรียกความเชื่ อมั่นกลับมา

ส่วนเรื่องขย ายเพดานหนี้สาธารณะ จาก 60% เป็น 70%

รั ฐบ าลควรรีบนำเข้าสู่สภาผู้แทนร าษฎร

เพื่อให้รั ฐบ าลสามารถกู้เงิ นมากระตุ้นและพยุงเศ รษฐกิจได้ เพราะขณะนี้เพดานหนี้ใกล้เต็ม 60% แล้ว

อีกทั้งเงิ นกู้เดิมก็เหลือประมาณ 7 หมื่นล้านบ าท

จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อเติมเม็ดเงิ นเข้าสู่ระบบเศร ษฐกิจ

coppy