ลักษณะ 4 แบบของบุตร ที่เกิดมาทวงหนี้ มีกรร มเก่าร่วมกัน

กฎแห่งกรรม 3 ชาติ มนุษย์ทุกคนเกิดมา ต่างหนีไม่พ้น พบ พราก สุข ทุกข์ เศร้า อภัย แค้น รัก ชัง นี่คือผลของ ก ร ร ม กระทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น ไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่ง ก ร ร ม “สามีภรรยา” เองก็มีกรรม ร่วมกันมา ไม่ว่าจะ กรรมดี หรือกรรมชั่ว ถ้าไม่มี ก ร ร ม ร่วมกันมาเลย ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้ ส่วน“บุตรธิดา” นั้นคือ หนี้ ไม่ว่าจะเป็นทวงหนี้ หรือชดใช้หนี้ ก็สุดแท้แต่เวรกรรมที่ทำมา หากไม่มีหนี้ ไม่มาเกิดเป็น บิดา มารดา ลูกกัน ได้ เช่นนั้น สามีภรรยาคู่ใด ที่มีกรรมดีร่วมกันมา ย่อมสม า […]

admin

June 26, 2022

ชีวิตเปลี่ยน มากขึ้น แค่วางมะนา ว ไว้ข้างเตียง 3 ลูก

มะนาวนั้น นำมาปรุงอาหารเพื่อให้เกิดรสชาติที่มี ค ว า ม อร่อยและมีความกลมกล่อม เพิ่มมากขึ้น และนอ กจากประโยชน์ที่ดีต่อสุ ข ภ า พร่างกายของเราแล้วนั้น มะนาวเป็นพืชผักที่มีสีเขียวและมีกลิ่นความ ห อ ม จึงสามารถนำไปวาง ต ามบริเวณจุดต่างๆภายในบ้ านของคุณได้ มะนาว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้ ที่นำมาใช้ในชีวิต ประจำวันได้ อ ย่ า งหลากหล า ยมากๆ ไม่ว่าจะนำไป ประกอบอาหาร หรือนำไปช ง ดื่ ม เรียกได้ว่า ส า ร พั ด ประโยชน์จริง และวันนี้เราจะมาพูดถึง เรื่องของ ก า ร ใครที่นอนไม่สนิท มะนาวก็ยังเป็นอีกหนึ่งตั ว ช่ ว […]

admin

June 26, 2022

coppy